Rhoi Cymru CAF 2019   |   CAF Wales Giving 2019

Darllenwch yr adroddiad ar-lein

RHOI CYMRU CAF 2019

Trosolwg o roi elusennol yng Nghymru.

Canfyddiadau manwl rhan 2

Cyfanswm a roddwyd

Rhoddwyd amcangyfrif o £454 miliwn i elusen gan y rhai sy'n byw yng Nghymru yn 2018. Mae hyn yn cymharu â chyfanswm ffigur y DU o £10.1 biliwn dros yr un cyfnod. Felly mae'r lefel yng Nghymru yn cyfrif am oddeutu 4.5% o'r rhoi unigol cyffredinol ledled y DU.

Mae'n bwysig nodi bod amcangyfrif Rhoi Cymru ar gyfer cyfanswm rhoi yn cael ei gyfrifo o roddion yr adrod­dwyd arnynt, fel y cawsant eu cofio a'u trosglwyddo gan gyfranogwyr unigol i'r arolwg, ac felly mae'n ddarostyngedig i ddibynadwyedd ymatebwyr, yn ogystal ag ystyriaethau eraill sy'n berthnasol i bob arolwg yn seiliedig ar sampl o boblogaeth yn hytrach na chyfrifiad.

Swm nodweddiadol a roddwyd

Y swm misol canolrif (1) a roddwyd gan roddwr yng Nghymru yn 2018, naill ai trwy roi neu noddi yn y pedair wythnos ddiwethaf, oedd £15, a'r swm cymedrig a roddwyd oedd £36. Mae'r ddau yn is na'r ffigurau ar gyfer y DU gyfan, lle'r oedd y canolrif yn £20 a'r cymedr yn £45. Mae hyn yn golygu, er bod niferoedd tebyg o bobl yn rhoi yng Nghymru ag ar draws y DU gyfan, mae pobl yng Nghymru yn rhoi symiau is.

Mae hyn yn debygol o fod, yn rhannol o leiaf, oherwydd lefelau is o gyflog cyfartalog yng Nghymru o'i gymharu â'r DU gyfan (£509 o enillion wythnosol gros canolrifol ar gyfer gweithwyr amser llawn o'i gymharu â chyfartaledd y DU o £569 yn 2018).

(1) Y Canolrif = gwerth canol yr holl symiau a roddir gan unigolion. Y Cymedr = swm cyfartalog a roddir ar draws pob unigolyn.


I beth mae pobl yn rhoi

Pan ofynnwyd i bobl pa faes achos yr oeddent wedi rhoi iddo yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf, dangosir y pum prif achos yn Ffigur 3 isod:
   
Ffigur 3: Pa rai o'r achosion canlynol wnaethoch chi gyfrannu atynt?

ymchwil feddygol
Lles anifeiliaid
plant neu bobl ifanc
pobl ddigartref tai a lolochesi yn y du
cymorth tramor a iliniaru trychineb

Sylfaen: Pob oedolyn 16+ sydd wedi rhoi i elusen yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf (n=444)


Derbyniodd pedwar maes achos i gyd 20% neu uwch mewn cefnogaeth yn 2018: Ymchwil feddygol (30%), lles anifeiliaid (29%) plant a phobl ifanc (23%) a phobl ddigartref, tai a llochesi yn y DU (20%). Yna bu cwymp i'r pumed achos mwyaf, gyda 16% wedi rhoi i gymorth tramor a lliniaru trychineb. Yr achosion lleiaf poblogaidd a roddwyd iddynt gan y rheiny yng Nghymru yw chwaraeon a hamdden (1%), y celfyddydau (1%), ysgolion, colegau, prifysgolion ac addysg arall (5%) a phobl oedrannus (6%). Mae hwn eto yn batrwm tebyg i'r DU gyfan.
ffigur 4 RHOI CYMRU CAF 2019

Sut mae pobl yn rhoi

Gofynnwyd i'r rhai a oedd wedi gwneud rhodd sut roeddent wedi rhoi arian i elusen a pha ddull oedd yn well ganddynt. Rhoi gan ddefnyddio arian parod yw'r ffordd fwyaf cyffredin o roi arian i elusen, gydag ychydig llai na thair rhan o bump (58%) yn gwneud hynny yng Nghymru yn 2018. Mae hyn ychydig yn uwch na chyfartaledd y DU o 53% a gall gyfrif am y lefel is o ddefnydd Rhodd Cymorth yng Nghymru. Mae rhoi trwy brynu raffl neu docyn loteri (42%) a phrynu nwyddau (40%) hefyd yn ddulliau poblogaidd o roi yng Nghymru.

Dewisodd ychydig llai na thraean y bobl (31%) roi trwy ddebyd uniongyrchol / archeb sefydlog, tra rhoddodd ychydig llai na chwarter (23%) mewn digwyddiad codi arian. Cerdyn credyd (5%), sieciau (5%) a rhoi trwy gyflogres (2%) yw'r dulliau lleiaf ffafriol o roi.

 

Pwy sy'n rhoi i beth?

Elusennau lles anifeiliaid yw'r achos mwyaf poblogaidd i ferched roi iddo yng Nghymru (37% o'i gymharu â 19% o ddynion), gan weld ffigurau tebyg i'r DU gyfan (31% o ferched o'i gymharu â 20% o ddynion).

Er mai ychydig o wahaniaethau demograffig sydd yna o ran pwy sy'n rhoi i ba achosion ledled Cymru, mae'r rhai 65+ yn fwy tebygol o roi i ymchwil feddygol, gyda 39% o bobl 65+ oed yn rhoi o'i gymharu â 22% o bobl 25-44 oed a 30% ar gyfartaledd.

Ymddiriedaeth  mewn elusennau

Trafodwyd ymddiriedaeth mewn elusennau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gyda nifer o adroddiadau yn honni bod ymddiriedaeth mewn sefydliadau ar ei lefel isaf erioed. Yn 2018, mae ychydig llai na hanner (49%) y bobl yng Nghymru naill ai'n 'cytuno'n gryf neu'n 'tueddu i gytuno' bod elusennau yn ddibynadwy.

Mae'r ffigur hwn yn debyg i ffigur cyffredinol y DU o 48%. Mae rhai amrywiadau mewn ymddiriedaeth yn ystod y flwyddyn yng Nghymru o isafswm o 40% yn gweld elusennau yn ddibynadwy ym mis Mawrth i uchafbwyn­tiau o 53% ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr, y misoedd pan oedd lefelau rhoi hefyd ar eu huchaf.

      

Gofyn i roi

Waeth beth fo'u hymddygiad rhoi, cwestiynwyd pobl am sut y gofynnwyd iddynt roi i elusen yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf. Gofyn iddyn nhw ar y stryd (35%) oedd y ffordd fwyaf cyffredin y gofynnwyd iddynt roi i elusen, ac yna teledu (28%) ac ar-lein (24%). Yn wahanol i'r DU gyfan, ni wnaeth post uniongyrchol (23%) gyrraedd y tri uchaf.

Er mai 'ar y stryd' oedd y ffordd fwyaf cyffredin i ofyn yn gyffredinol, roedd rhai gwahaniaethau demograffig yng Nghymru. Mae pobl iau yn fwyaf tebygol o honni y gofynnwyd iddynt roi ar-lein, gyda thraean o bobl ifanc 16-24 oed (33%) yn honni hyn, o'i gymharu â 19% o'r rhai 65+ a 21% o'r rheiny rhwng 45 a 64 oed. Post uniongyrchol oedd y ffordd fwyaf tebygol yr honnodd y rhai 65+ oed y gofynnwyd iddynt (33% o'i gymharu â 23% yn gyffredinol).

< Canfyddiadau manwl rhan 1

Dull

Mae CAF wedi bod yn cynhyrchu adroddiad UK Giving ers 2004, ac wedi bod yn olrhain rhoi yn y DU ers sawl degawd. Yn yr amser hwnnw, bu nifer o newidiadau i sut y cynhelir yr astudiaeth o ran dull gweithredu a chwestiynau a ofynnir.

Yn ystod 2016 trosglwyddodd arolwg UK Giving o arolwg chwarterol wyneb yn wyneb gyda 1,000 o ymatebion bob tro i arolwg misol gyda 1,000 o ymatebion yn cael eu cynnal ar-lein. Rydym bellach wedi bod yn adrodd ar y maint sampl newydd mwy hwn ers tair blynedd.

Mae'r dull misol hwn yn ein galluogi i lefelu effeithiau tymhorol yn ogystal â'r uchafbwyntiau sefydledig hynny mewn rhoi elusennol sy'n digwydd o amgylch digwyddiadau proffil uchel penodol neu o ganlyniad i drychinebau dyngarol neu apeliadau penodol. Mae hyn wedi ein galluogi i gynhyrchu dadansoddiad ychwanegol a chynhyrchu ein hadroddiadau CAF Scotland Giving a Rhoi Cymru CAF.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am fanylion trosglwyddo'r arolwg i'r dull hwn yn CAF UK Giving 2017.

 

Recommended

UK Giving 2019


Our UK Giving 2019 report reveals insights into giving behaviour in the UK.

For Individuals


Find out how we can help you support the causes you care about.

Our Research


We provide free research publications and analysis helping to influence the decisions of charities, companies, donors, policy-makers, researchers and journalists worldwide.


Charities Aid Foundation © | Registered Charity Number 268369
25 Kings Hill Avenue, Kings Hill, West Malling, Kent ME19 4TA Telephone: 03000 123 000
10 St. Bride Street, London EC4A 4AD Telephone: 03000 123 000