CRONFA SE-ASSIST

Mae Cronfa SE-Assist Cymru yn cynnig pecynnau cyllid cyfunol (rhan benthyciad 0% / rhan-grant) y gellir eu defnyddio i'ch helpu i dyfu, dod yn fwy cynaliadwy neu gynyddu gallu eich busnes. Mae hefyd yn cynnig mentora arbenigol i ganolbwyntio'ch cyfeiriad a'ch cynlluniau twf.

Mae SE-Assist ar gyfer mentrau cymdeithasol, yn ogystal ag elusennau entrepreneuraidd, sy'n diwallu angen cymdeithasol neu amgylcheddol lleol.

Mae Cronfa SE-Assist Cymru yn lansio am y pumed tro ym mis Mehefin 2021 ac mae ceisiadau ar agor tan 23 Gorffennaf 2021.

Rheolir SE-Assist Cymru gan CAF Venturesome, Legal & General a Chanolfan Cydweithredol Cymru, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, Business in the Community a’r Institute of Directors.

Cyngor Arbenigol

Mae ein mentoriaid wrth law i rannu eu profiad a’u cefnogaeth i’ch tywys a’ch cadw’n frwdfrydig.

 
SE-AssistLogo_General
 

ADOLYGIAD O’R CRONFA SE-ASSIST

SE-ASSIST REVIEW COVER

Cynhaliodd CAF Venturesome yn ddiwedd 2018 adolygiad o SE-Assist gyda'r nod o rannu dysgiadau allweddol o sut mae'r gronfa wedi cefnogi mentrau cymdeithasol ac elusennau cam cynnar ledled Greater Brighton / Sussex, Croydon a Chymru er 2012.

Rydym yn falch o allu rhannu hyn gyda chi.

Lawrlwythwch eich copi 

BETH RYDYM YN CYNNIG

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn pecyn cymorth gan gynnwys:

 • Pecyn cyllid cyfunol o fenthyciad di-log hyd at £20,000 (gyda'r potensial i fenthyg mwy ar 6.5%) gyda grant o hyd at £10,000 ochr yn ochr ag ef.
 • Cymorth i wella rheolaeth ariannol
 • Mynediad dewisol at gymorth mentora busnes arbenigol
 • Mynediad dewisol at amrywiaeth o gymorth arbenigol ar gyfer datblygiad sefydliadol

Gall hyd yn oed y broses ymgeisio ei hun fod yn fuddiol, gan eich helpu i werthuso'ch sefyllfa bresennol gydag adborth gan arianwyr. Mae mewnfudwyr gorffennol yn gadarnhaol iawn am y broses a'r gefnogaeth a gânt drwyddi draw, gan ei chael yn ddefnyddiol ar gyfer datblygu cynllun busnes cadarn, sy'n hanfodol i hirhoedledd a gwytnwch eu mentrau.

Rydym yn ddiolchgar iawn i Gronfa SE-Assist Cymru am ddarparu cyllid benthyciad yn ystod cyfnod heriol iawn. Rydym wedi defnyddio'r cronfeydd yn gynhyrchiol i wella ein cynaliadwyedd masnachol a chynnal a gwella ein heffaith ar y gymuned. Roedd y broses ymgeisio yn drylwyr ond rhoddodd SE- Assist arweiniad rhagorol inni ar bob cam o'r broses.


Tom Whyatt MBE - Cadeirydd, Sefydliad Glowyr Llanhilleth

ALLWN NI EICH HELPU CHI?

 • Rhaid i chi fod wedi'ch lleoli yng Nghymru
 • Bod â, neu fod yn gweithio tuag at, fodel busnes cynaliadwy gyda tystiolaeth tryw fasnachu a / neu arian a godwyd yn ei ddangos
 • Cael effaith gymdeithasol sy'n mynd i'r afael ag angen cymdeithasol neu amgylcheddol lleol
 • Bod â throsiant llai na £ 500,000 y flwyddyn
 • Mae SE-Assist yn defnyddio cronfeydd elusennol i fuddsoddi mewn mentrau cymdeithasol. Gall pob menter gymdeithasol sydd â strwythurau cyfreithiol heblaw elusennau cofrestredig wneud cais o hyd ond byddant yn destun proses dilysu elusennol CAF Venturesome.
growing

SUT I WNEUD CAIS

Mae caisiadau ar agor tan 23 Gorffennaf 2021

Anfonwch e-bost at venturesome@cafonline.org yn dweud mwy wrthym am eich menter gymdeithasol a'r hyn y mae angen y cyllid arnoch ar ei gyfer. Os ydych chi'n cwrdd â'r meini prawf uchod, byddwch chi'n cael eich cysylltu ag aelod o dîm Canolfan Cydweithredol Cymru a fydd yn eich cefnogi gyda'ch cais.

Gofynnir i sefydliadau ar y rhestr fer ymuno â'n Pwyllgor Buddsoddi Cymdeithasol am 15 munud ar Zoom i rannu eich angerdd am eich prosiect ar 7 Medi 2021.

Os na allwch ymuno â'r pwyllgor, gallwch gyflwyno neges fideo fer.

Byddwn yn rhoi gwybod ichi erbyn 10 Medi 2021 os ydych wedi bod yn llwyddiannus ac yn eich helpu i dynnu'r cronfeydd i lawr.

SE-ASSIST AR WAITH 

ELITE CASE STUDY

Elite Paper Solutions

 • Wales
 • £30,000 interest free unsecured loan

Social investment providing jobs for the long-term unemployed

Read how Elite have created 34 permanent jobs

EMPOWER CASE STUDY

Empower - Be the Change

 • Wales
 • £30,000 interest free unsecured loan

Training in social skills builds confidence and leads to employment

Read more about Empower - Be the Change

Contact the Venturesome team

Eisiau gwybod mwy?

SIARADWCH Â NI HEDDIW

Cysylltwch â'n tîm arbenigol i gael sgwrs gychwynnol am fuddsoddiad cymdeithasol trwy CAF Venturesome

Cysylltwch nawr

RELATED CONTENT

Is social investment not for you?


Borrow from £50,000 to £5 million with loan repayment terms up to 25 years to undertake a project, purchase a property of refurnish a property, or expand your services.

CAF Venturesome News


Get the latest news and views in the world of social investment.

Meet the team behind CAF Venturesome


An introduction to our team, who have a wealth of expertise in helping charities access social investment.